Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Update cookies preferences

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE O VIP SERVIS

(dále jen „pravidla“)

Účelem tohoto dokumentu jsou úplná a jasná úprava pravidla soutěže o VIP SERVIS na závod Zlatá tretra Ostrava (dále jen "soutěž") na území České republiky. Zkrácené znění pravidel na sociálních sítích je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tento dokument může být kdykoliv pozměněn a to aktualizací skrze webové stránky zlatatretra.cz.

Organizátorem soutěže je: SSK Vítkovice, z.s., Závodní 2891/86, Ostrava-Vítkovice 703 00, IČ: 00534544, Registrováno ve spolkovém rejstříku u krajského soudu v Ostravě, spisová značka L, vložka 18 („organizátor“). 

 

I. TERMÍN KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž bude probíhat v termínu od 10. 05. 2023 do 19. 06. 2023 včetně („doba konání soutěže") na území České republiky. Tato pravidla upravují podmínky soutěže na území České republiky.

 

II. VÝHRA V SOUTĚŽI

1. Soutěž má 1 výherce, který získá tuto výhru: Vyzvednutí výherce a jeho doprovodu osobním řidičem v luxusním voze na předem domluveném místě a následný dovoz k prostorám hotelu Clarion s možností vstupu do konferenčních prostor a následný přístup do VIP prostor s občerstvením na stadionu, kde probíhá závod Zlatá tretra. 

2. Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je organizátorem soutěže stanoveno. Organizátor tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají právo na jakákoliv jiná plnění ze strany organizátora, než jaká jsou uvedená v těchto pravidlech. Výhru nelze vymáhat soudní cestou a účastníkům na ni nevzniká právní nárok, a to ani splněním všech podmínek soutěže.

3. V případě, že soutěžící poruší nebo nesplní kterékoliv z pravidel soutěže, je ze soutěže automaticky vyloučen a není oprávněn vznášet jakékoliv nároky vztahující se k výhře.


III. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

1. Účastníkem soutěže (dále také "účastník", "účastník soutěže" nebo "soutěžící") se může stát plně svéprávná fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem a s aktivní osobní e-mailovou adresou. Zároveň se tato osoba zapojí do soutěže v době jejího konání na odkaze určeném pro vyplnění dotazníku spokojenosti způsobem uvedeným v čl. IV.

2. Osoby, které nesplňují podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny, resp. z ní budou vyloučeny. Výhru je v takovém případě organizátor a zadavatel soutěže oprávněn udělit dalšímu výherci v pořadí. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která pomohla danému účastníkovi k získání výhry.

 

IV.MECHANISMUS SOUTĚŽE

1. K zapojení do soutěže je nutné splnit všechny následující podmínky:

a. Vyplnit dotazník spokojenosti a na jeho konci zadat svou platnou e-mailovou adresu, která slouží k zapojení se do soutěže (odkaz dotazníku)

Splněním výše uvedených podmínek v době konání soutěže se fyzická osoba splňující podmínky dle čl. III odst. 1 stává soutěžícím. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží, služeb či zaplacení jakéhokoliv jiného vkladu do soutěže. Tato soutěž není hazardní hrou ve smyslu zák. č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách ani spotřebitelskou soutěží ve smysl zák. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

2. Výhercem soutěže se stává účastník, který splní podmínky v čl. IV odst. 1. Po ukončení doby konání soutěže organizátor prostřednictvím nezávislého generátoru náhodných čísel (webové stránky google.com) vybere e-mailovou adresu, která se nachází na místě odpovídajícímu náhodně vygenerovanému číslu, v seznamu vyplněných e-mailových adres z dotazníku.

3. Výsledky organizátor zveřejní první den po ukončení doby konání soutěže na instagramovém profilu organizátora. Výherci budou na výhru upozorněni e-mailovou zprávou, zaslanou prostřednictvím e-mailové schránky pověřené osoby organizátora.

4. Na základě vyhlášení výsledků soutěže a přijetí zprávy o získání výhry je výherce povinen kontaktovat organizátora zprávou zaslanou ze své uvedené e-mailové schránky a poskytnout mu všechny nezbytné informace potřebné pro uskutečnění výhry, a to nejpozději do 4 dnů od vyhlášení výsledků. V případě, že výherce na zprávu o získání výhry ve lhůtě dle tohoto odstavce neodpoví, je ze soutěže vyřazen a výhru lze postoupit soutěžícímu, který bude opět náhodně vybrán přes aplikaci generující náhodný výběr.

 

V. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Zapojením soutěžících do soutěže vzniká organizátorovi jakožto správci osobních údajů právo zpracovávat osobní údaje těchto soutěžících v rozsahu nezbytném pro to, aby soutěž proběhla podle těchto pravidel, aby mohli být vyhlášeni její výherci a předány výhry (účel zpracování osobních údajů).

2. Organizátor tímto ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tzv. Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení GDPR) informuje soutěžící o podmínkách zpracování osobních údajů následovně: 

a. rozsah zpracovávaných údajů: organizátor je oprávněn zpracovávat pouze tyto osobní údaje soutěžících (případně i jejich doprovodu) — jméno a příjmení, resp. e-mailovou adresu uživatele, adresu určenou pro vyzvednutí osobním řidičem a telefonní číslo (u výherce);

b. účel zpracování osobních údajů: organizátor zpracovává osobní údaje za účelem zajištění průběhu, ukončení a vyhlášení soutěže podle těchto pravidel a za účelem následné komunikace s výherci a předání výhry; 

c. právní základ zpracování: právním základem pro zpracování je plnění smlouvy uzavřené se soutěžícím jakožto subjektem údajů (resp. plnění povinností organizátora dle těchto Pravidlech, pro něž je toto zpracování nezbytné) – čl. 6 písm. b) Nařízení GDPR; 

d. doba zpracování: organizátor je oprávněn zpracovávat osobní údaje soutěžících po dobu konání soutěže. 

e. příjemci osobních údajů: pořadatel je oprávněn osobní údaje soutěžících předat pouze svým smluvním partnerům, kteří pro ně vykonávají činnosti zpracování osobních údajů na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů (zpracovatelé osobních údajů, zejména poskytovatel hostingových služeb), dále poskytovatelům marketingových, IT, účetních, právních služeb a subjektům, kteří zajišťují jednotlivé části výhry této soutěže; 

f. Předávání osobních údajů do třetích zemí: v rámci zpracování nedochází k předávání osobních údajů správcům nebo zpracovatelům do třetích zemí, a to ani v rámci poskytování hostingových a obdobných služeb;

g. Práva subjektů údajů: soutěžící má ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům právo na přístup, výmaz, opravu, omezení zpracování, přenositelnost a dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), to vše v rozsahu dle Nařízení GDPR.

3. Poskytnutí osobních údajů organizátorovi dle těchto podmínek není pro soutěžícího povinné a organizátorovi je neukládá žádný právní předpis. V případě neposkytnutí údajů se však osoba nemůže losování účastnit a stát se výhercem. 

4. V případě dotazů ohledně zpracování osobních údajů, nebo uplatnění výše uvedených práv se soutěžící může obrátit na organizátora soutěže: SSK Vítkovice, z.s., Závodní 2891/86, Ostrava-Vítkovice 703 00, IČ: 00534544, Registrováno ve spolkovém rejstříku u krajského soudu v Ostravě, spisová značka L, vložka 18. Kontakt: vstupenky@zlatatretra.cz, tel. 773 004 098

5. Účastí v této soutěži uděluje účastník, který se umístí na prvním místě (“Výherce”) této soutěže, organizátorovi Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel pořízení obrazových a audiovizuálních záznamů, souvisejících se zásahem do osobnostních práv jeho osoby, z předání výhry anebo z následné účasti na závodu Zlatá tretra Ostrava..

 

VI.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Organizátor si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Organizátor je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit či prodloužit její trvání, soutěž zrušit či upravit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno aktualizací tohoto dokumentu skrze webovou stránku zlatatretra.cz nebo svůj instagramový profil. 

2. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výhry. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho zveřejnění skrze webovou stránku zlatatretra.cz nebo svůj instagramový profil. Výměna výhry či vyplacení peněžitého plnění výměnou za výhru, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou, není možná.

3. Organizátor není odpovědný za jakoukoli škodu nebo nemajetkovou újmu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry. 

4. Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Organizátor tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany organizátora než jaká jsou uvedená v těchto pravidlech.

5. Organizátor nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností instagramového účtu a webových stránek, kde budou informace o soutěži zveřejněny.

6. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

7. Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, spravována nebo přidružena k sociální síti Instagram a společnosti Survio s.r.o.

8. Společnost Survio s.r.o. neposkytuje žádnou uživatelskou podporu ani odpovědi na stížnosti nebo podněty soutěžících.


V Ostravě dne 09. 05. 2023

 

 

[ ...zpět ]

 

© 2020 Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z. s. | made 7M